Platt

Wääker

Deutsch

Wächter

Erläuterung

Zitat

Platt

waane

Deutsch

Abnehmen des Mondes

Erläuterung

Zitat

Wänn et waant…

Platt

Wäär

Deutsch

Vorbereitung

Erläuterung

Zitat

„…in de Wäär sin…“

Platt

Wäärlöchte

Deutsch

Wetterleuchten

Erläuterung

Zitat

Platt

waaße

Deutsch

wachsen

Erläuterung

Zitat

On wenn grise Hoer op de Kopp mej waaße, dann häb ek doch jemand, mej optepaaße.

Deutsch

wach

Platt

wacker

Erläuterung

Zitat

De Maerge hat de Heij wacker gekößt.

Deutsch

wachen

Platt

wacker (2)

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wacholder

Platt

Weikelte

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wachsen

Platt

waaße

Erläuterung

Zitat

On wenn grise Hoer op de Kopp mej waaße, dann häb ek doch jemand, mej optepaaße.

Deutsch

wächst

Platt

wäßt

Erläuterung

Zitat