Platt

Wääker

Deutsch

Wächter

Erläuterung

Zitat

Platt

waane

Deutsch

Abnehmen des Mondes

Erläuterung

Zitat

Wänn et waant…

Platt

Wäär

Deutsch

Vorbereitung

Erläuterung

Zitat

„…in de Wäär sin…“

Platt

Wäärlöchte

Deutsch

Wetterleuchten

Erläuterung

Zitat

Platt

waaße

Deutsch

wachsen

Erläuterung

Zitat

On wenn grise Hoer op de Kopp mej waaße, dann häb ek doch jemand, mej optepaaße.