Deutsch

wuchs heran

Platt

wiß heraan

Erläuterung

Zitat

Met öm wiß heraan dem Bur sin eenzeg Doechterke, en schrepel Kind.

Deutsch

wuich wurde

Platt

wird

Erläuterung

ek wird

Zitat

Platt

wuj

Deutsch

wie

Erläuterung

Zitat

Platt

wuj fred

Deutsch

wie hoch hinaus

Erläuterung

Zitat

Platt

Wülder

Deutsch

Maulwurf

Erläuterung

auch: Mudwörm, Müllwörm

Zitat

Deutsch

Wunde

Platt

Wond

Erläuterung

Zitat

Wenn de Wond ok brant, den Herrgott helt oawer Lüj on Land de heilende Hand.

Deutsch

Wunder

Platt

Wonder

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wundern, sich

Platt

wondere

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wunsch

Platt

Wöns

Erläuterung

Zitat

En Sösterke ganz no Moders Wöns, dröm sall et naes Moder ok Hanneke heite.