Deutsch

wo

Platt

wor

Erläuterung

Zitat

Wor hör ek t’hüß

Platt

Woapes

Deutsch

Waffen

Erläuterung

Zitat

Vader, pas op! De Kaels kosse Woapes häbbe!

Platt

Woars

Deutsch

Wurst (2)

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspenn

Deutsch

Wurstdorn

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspennschrobbe

Deutsch

Wurstspießsäubern

Erläuterung

Zitat

In de eike Kiß hat sej öhre Spoarpenneng legge, dij sej met Woarspennschrobbe verdint hat…

Deutsch

Woche

Platt

Week

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wochen

Platt

Weeke

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wohin

Platt

worhen

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wohl

Platt

wäll

Erläuterung

Zitat