wacklech

Platt

wacklech

Deutsch

wackelig

Erläuterung

Zitat

Onseeker on wacklech es sinne Gank, de Stroate sin öm te schmal on te lank.

0 Kommentare

Hinterlasse einen Kommentar

An der Diskussion beteiligen?
Hinterlasse uns deinen Kommentar!

Schreibe einen Kommentar