Deutsch

summt

Erläuterung

Zitat

Den Hemmel soemt on dann on twann en Rolle as op de Kägelbahn. Dann Bletz op Bletz on Schlag op Schlag.