Deutsch

Aal

Erläuterung

Zitat

On wenn ek minne Feßkoerv optrock on enne glatten Oal soat dorin, dann docht ek ömmer an meine Elise.