Deutsch

Buchenblätter

Erläuterung

Zitat

De Sonneschin droept doer de Bükemblär, hän loept oawer Gras on Heijblumme her…