von Pit Martens, Kevelaer

Witt van t’hüß

Ok witt van t’hüß
dreggt sech
ow Päckske ni lechter.
Dat Wörche mot
stett överall geschreve,
wor Menße läve.
Selvs Nexduun
es harden Arbeijt,
as dat Wörche dovörstett.
On Mänge wörd
örs rechteg blij,
wenn öm
dat Wörche mott
werr op Hüß aan drevvt.