von Willi Rommen Kevelaer

St.-Tönnes-Hüske

In et Trouwbuck van de Pfarrkerk 1720 dor stätt geschrewe,
Martens Tön enn Mechtild Peters schlote den Bond vör et Lewe.

Op de Walbecker Dyck an de lenke Kant,
läj damals Hellmans Hof met 60 Märn Land.
1734 wird de Buurelüj enn Mejche gebore,
dor häwe sej dat baue secker beschlote.

Enn Kapelleke bouwe wej so rechtech schön,
geweijt wört et den Poggen-Tön.
De Lüj van Hellmanns-Hof, so stätt geschrewe,
häwe 200 Johr de Pflege van et Hüske bedrewe.

Aff 1932 so stätt et geschrewe,
däje de „Bruders“ de Opsecht nouw övernehme.
Van 1932 bess 1965 dat ess bekennt,
dat Grüntgens Henn dat alles övernemmt.

Van 1965 bess 1986 koss man erlewe,
däi Nellesses Henn dat Hüske bes pflege.
Seit 1986 düt Helmut Stenmans et övernehme
dat Erfdel van Martens Tön te hege enn te pflege.

Goje ess kiecke, enn welt dat Backsteen-Hüske fende,
et stätt op de Walbecksen-Dyck onder mächtege Lende.
So märnege Pelgrem blev dor all stohn,
enn hätt sin klein Gebeche dor gedohn.
Dat Hüske stätt dor besönders schön,
vör ewig met den Poggen-Tön.