von Pit Martens, Kevelaer

Sonneschinn

Onse lieve Sonneschinn,
hern verjöggt de düstre Wolke.
Frindleck keckt et Ländche drin,
on et Veh wäjt öm de Kolke.

Alles öm ons lacht on wenkt,
on de Welt es nej gebore.
Wat hier bütte bletzt on blenkt,
hat de Wenter kahl geschore.

On so lätt de Lieven Heer
Ons nauw in den Hmmel kieke.
Doch wej trecke witt ömher
örges anders Glöck te süke.

Onse lieve Sonneschinn
liet sech lanken Tit nit blecke.
Nauw schint hern et Land herin
ons dat bonte Duuk te steke.