von Willi Rommen Kevelaer

Sommer achennegentech

Op de Sommer freude sich de Lüj,
so ok Hänn, en Jan, en Trüj.
Wat häwe wej ja bloß gedohn,
dat de Sommer so fing oan.

Rägenbujje idder Dag,
en ock Rägen in de Nach.
De Menze komme kaum herütt,
sej häwe ja all voll de Schnütt.

Örs dor freude sich die Buure,
däje na dat Wäär well lure.
Doch dann wörd et völs te natt,
en nouw sinn de Buure platt.

Schint de Sonn es ernen Dag,
komme Schuure in de Nach.
Dat Wäär dat ess ja niet gesond,
de Ärpele fulle in de Grond.

Goj spaziere met ow Maid,
kickt es op dat Fäld de Weijt.
De Wend den hätt öm ömgehouwe,
nouw sütt man hoss de Buure schrouwe.

Sörne Sommer ja wie dese kiehr,
hadde wej all lang niet meer.
Wat häch gej doch vön natt Gesech,
Sommer achennegentech.