von Pit Martens, Kevelaer

Sent Mechel op de Kerzekapell

Sent Mechel op den Torn,
hän hörd de Klöckskes klenge.
On mänge hondert Johr
van onder her dat Senge.

Dä Mechel in sinn Höcht
süht all di Schöppkes trecke.
Se trecke hemmelaan
met Bäje, Klank on Präke.

Et es as schinnt de Sonn
üt düsende Gesechter.
Wärn ömmer hoppt on glövvt
dreggt an sinn Päckske lechter.

Wörd bej Sent Mechel ok
de Sönder genne Fromme:
Enns sinn se allemol
toch werr nor Hüß gekomme.

De Klöckskes ömmer werr
de Lüj nor Moder brenge.
Dör all de Dage gett
dat Bäje on dat Senge.