von Pit Martens, Kevelaer

Op Moot gemackt

Den heer
hätt alles kreek
op Moot
gemackt.
Genn
andre Hand
hier wat verrackt.