von Pit Martens, Kevelaer

Onendleck (2)

Achter de Stärne,
wor dat Onendlecke de Moote verschlückt,
kömmt sech de Menß ärg menßleck vör.
Et sall öm nots gelenge,
dat Ewege in sinn Hand te twenge.
Hern blevvt enn Kind  van Tit on Denge.