von Pit Martens, Kevelaer

Onendleck (1)

Achter de Stärne,
wor dat Onendlecke
de Moote
verschlückt,
kömmt sech de Menß
ärg menßleck vör.
Et sall
öm nots gelenge,
dat Ewege
in sinn Hand
te twenge.
Hern blevvt enn Kind
van Tit on Denge.