von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Nött

Nött

„Schmitt en paar Nött heronder!“ riep de Voß nor den Eick­kater herop, „de Wenter es hart on ek häb Honger!“

„Mackt, dat gej nor Afrika kommt on bädelt bej de Ape, die goje met gröddere Nött – on fattem bäter!“ käfften den Eickkater in sinn Ness on schnörkte wier.