von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Näß ow Hart

Säggt merr, wat et Hart ow sätt,
nit söllt gej de Tong ow bräke –
wat et well on wat et wett,
wat et hopt on wat et hät.
Näß ow Hart, so mott gej spräke.

Wat et sätt, dat spreckt merr nor,
want et spreckt met ow allenneg
wat et well on wat et wett,
wat et hopt on wat et hät;
wenneg Wöört – mär toch nit wenneg.