von Pit Martens, Kevelaer

Nachs int Stäche

Et Nachs,
wenn int Stäche de Hüskes kort bejenn kruppe,
strööp ek noch wat heröm.

Et Ströche nemmt mej in den Ärm, on ek lüster.
Rägen kluckst ütt enne Pött.

Verenkelt gonn noch Dööre.
On söns sinn bloß minn Träj te höre.

De läste Löchte maken de Oogen tuw.
Dann helt enn saachte Hand
mej in öhr glöckleck Land.