von Pit Martens, Kevelaer

Lott et Fastelovend sinn

Wej danze nauw van frugg bes lat
on lache öm de Wett.
On kriggt ok gej vandag dat prat,
dann hät gej märge Pett.

Nauw lott ons in de Hemmel sinn
näs Piche met sinn Fleuijt.
Dat lätt et Fastelovend sinn
dor örges an de Geujt.

On wän as gärn wat nöld on grommd,
dän hät et grötste Glöck.
Hern wörd as Bär verklejt on brommd
drij Dage sech enn Stöck.