von Pit Martens, Kevelaer

Läve

Et begennt
as wonderleggen
Droom.
Doch wellt gej
dann ant Lecht,
meckt dat
üt ow dä Wecht.

On sitt gej bove,
wärmt dor
ok ennen Ove.

As Menß te läve
es ow bloß
as Kind gegäve.