von Pit Martens, Kevelaer

Lachend Läwe

Stott nit te wachte,
datt den Dagg vergett!

Wat gej ok
dütt off lott es Läwe,
wat ow nimmes
tröck kann gäwe.

Et Läwe lacht,
as gej merr nit
den Hemmel op
de Welt verwacht.