von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Kräck!

Kräck!

En Ratt gung ’s nachts ower de Sölder
op ennen Hoop Weijt opaan.
Bej den Hoop op ennen Balk satt ennen Üll,
den keek die Ratt es schärp aan.

„Glotz toch nit so“, säj die Ratt,
„gej gott toch äges ’s nachts stritze.“
„Kräck!“ säj den Üll, liet sech van dem Balk
falle on piek de Ratt bej de Flärk.