von Pit Martens, Kevelaer

Kermes öm 1900 (… vör füffteg Johr)

Jong, da twas vör füfteg Johr,
wird et noch merr enne Kehr wohr.
Miejke, Seef on Adelgonde
Häwwen‘t ok so nett gefonde.

Kohl was dor met sinn Karsell;
alles song van Schmetze Bell.
Bonte Kleches, Duuk on Dückske
lachten üt et leste Hückske.

Wemm on Toon di liepen drapp,
enne Liter in‘e Mapp.
Hannes däj well gern wat frejje
on Karselleperdches rejje.

On so koom, datt in de Rond
Hannes fuhr met Adelgond.
Wemm on Toon di prüvden döchteg.
On so koom int End et klöchteg:

Toon troff Miejke, on ok Seef
ni merr lang allenneg bleev.
Alle sääs dann in den Hemmel,
hörde lang noch dat Gebemmel.

„Jong“, säj döck min alde Tant,
„was dat frugger nit enn Schand,
sech dor so herömtedrieve.
Ek alleen moß överblieve.“