von Pit Martens, Kevelaer

Kermes int Derp

Överall in Derp on Stadt
düt sech nauw drij Dage wat.
Hier al Woderwages trecke,
dor lätt sech enn Äppke blecke.

Üt de Baserull, hopp, hopp!
Moder backt den Kermesmopp.
Örgels tute on probiere,
Jong, et kann nit lang mer düre!

Märgen es den hogen Dag,
düsend Kiekers, een Gelach.
Blage fahren in den Hemmel,
Satte höre ein Gebemmel.