von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Kävelse Moppe

(gesungen nach nach der Melodie des Liedes: Freut euch des Lebens)

Kävelse Moppe, Kävelse Moppe, die schmake so gutt,

nemmt ow merr enne ganze groten Tutt!

  1. Die Kävelse, jo dat sin Lüj,

die worre noots de Moppe müj.

Sej kope on verkloppe

ömmer merr Kävelse Moppe.

Kävelse Moppe …

  1. In Kävele, dor es war loß,

weil enne Mopp hoß gar necks koß.

De Börgers an de Bure,

die dün sech dormet fure.

Kävelse Moppe …

  1. Wat alles ok nor Käv’le kömmt,

sech ennen Tutt met Moppe nemt.

Sej knabbele on kaue

on dün sech hoß dröm haue.

Kävelse Moppe …

  1. Die Moppe leggen in de Maag

so lochteg lech on näches saag,

dat ider nor et Probiere

ganz seeker gett ant tiere.

Kävelse Moppe …

  1. Wörd Kävele ok düsend Johr,

dann sin noch seeker Moppen dor;

de Stadt es voll van Bäckers

för all die Moppeknäckers.

Kävelse Moppe …

  1. Hat Kävele es ütgemoppt,

den allerleste Mopp verkloppt,

dat es nit schlemm vanwäges,

die Kävelse sin ja äges.

Kävelse Moppe …