von Willi Rommen Kevelaer

Kävele

Onder, an de Niederrhein,
lätt en Stäche ja so fein,
dat Lewe wört man dor niet satt,
oh, Kävele, min Heimatstadt.

Moje Stroote sütt man dor,
Menze komme idder Johr,
öm well dör de Stad te lope,
in de Wenkels in te kope.

In de Wenkels, dat es kloar,
geit et alles wonderbar,
Könst, en Büük, en ok völ Gold,
alles wat gej Menze wollt.

Menze komme van Hamburg on Wien,
öm dat sech es antesien,
Kävele, ow wör ek noots satt,
want gej sitt min Heimatstadt.