von Willi Rommen Kevelaer

Geburtsrüsel

Ons Dochter kreg dat zwedde Kind,
froag nie wie nervös die Omas en Opas sind,
de Geburt wört in de Gang gebrocht,
an Omas en Opas hät nimmes gedocht.

Sej koam in de Kreißsaal, man hörde nex meer,
dat wachte viel ons Twee omöndig schweer,
wej rennde heröm, krege nex meer gedohn,
off dat bej all die Omas en Opas soll so gohn.

Dat Telefon schellde, wej rennde dor henn,
dat was die andere Dochter, die hat bloß ern Froag in de Senn,
soll dat düüre, met ons Dochter noch lange,
lote wej Twee ganz schön die Flögels well hange.

Weg sette heröm, en denke an ör,
en hope, datt et genau so gut gett als ett letzte Kier,
wenn dat Telefon et letzte Kier schellt,
sinn wej die glöcklichste Omas en Opas