von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Gän Ferke

Gän Ferke 

En Pöggske op dem Bongert,
dat miek sech gar nit schmerg.
Die Poggemoder fond dat
schandaleg on te ärg.

„Dat“, säj sej, „moj ow merke –
gej mackt en beesteg Beld –
so süwer blevvt gen Ferke,
dat noch wat op sech hält!“