von Pit Martens, Kevelaer

Fastelowesläwe

Lacht op den Tit
ow äges ütt,

dann kömmt
bej all et Gromme

gej werr an
Land geschwomme.

Genn Baske
sonder Maske.

Genn Fräuwke
blevvt int Käuwke.

Bej’t Ächtersvöör (?)
kreggt alles Klör.

Vorbej de Streeck,
de Knejje week,

mott Katerpinn
well seeker sinn.

Et Läwe
met Bedacht

ow mäj ütt
volle Fatter lacht.