von Pit Martens, Kevelaer

Et Kleevse Schüsterke

De Schusterhamer hät för Kleev
enn Plätzke an de Sonn getömmerd.
Wor bleev de Welt, as Kleev sech nit
merr öm öhr Schünches kömmerd?

Dat Kleevse Stevelke es al
hoß öm de ganze Welt gelope.
Solang de Schuster pennd on kloppd,
kann Kleev met Röß gonn schlope.

Doch örges an de Speujkanal
stett nauw enn Schüsterke te kieke,
as was et tössen all di Lüj
dem blauwe Keel ant süke.

Johr in, Johr ütt was schusterblauw
de Sonneschinn op Kleevse Strote.
So wird dat effe Schüsterke
för ömmer in de Förm gegote.