von Pit Martens, Kevelaer

Et Kind van Betlehem  

De Nach kömmt saach herneer,
enn Jöngske in de Schlöpp.
Toch nimmes in de Stadt
hört kloppe ennen Heer.

Alleen blefft in de Nach
Maria met et Kind.
Enn Höche an de Wegg
helt met dem Hemmel Wach.

De Welt do Stande tällt.
Dann es op anns de Sonn
bejt Lüjjen opgegohn.
Enn Kind koom op de Welt.

So schinnt met all öhr Pracht
de Nach in jedes Büß.
Den Hirt enn Jöngske fond,
dat wi den Hemmel lacht.