von Pit Martens, Kevelaer

Diogenes

In Athen
dor träjt Diogenes
dän Alexander op de Teen.
Dän keujjert met
de wiese Mann on sät:
„Kommt toch nor bütte
ütt ow Hütt
on sonnt ow wat!“

„Ek nit“, sät drop Diogenes,
„want enne Grote
statt enne Kleijne
lech in de Son.
Kommt gej merr in min Tonn!
Hier es dat Plätzke,
wat ow in den Hemmel böörd.
On bej de grötste
van di Grote
sitt ok gej dann vörgelote.