von Pit Martens, Kevelaer

Den alden Dagg

As man ow liewer
in et Graß lätt bitte
nas in enn Wors,
dann sitt gej alt.

On bald hört
gej dat Bäje
öm owwon
Högel wäje:

„Gej hät
ow Best gegäwe.
Dörs söllt gej nauw
för ömmer läwe!“