von Jupp Tenhaef, Kevelaer

Den alde Schmed

Den alde Schmed

Penk, pank, penk, pank –
hei, et Iser hät noch Klank!
Wie den Hamer suust on sengt,
wie dat Füür so danzt on sprengt! –

Ömmer haue, kloppe, haue,
hei, dat gevvt wat in de Maue.
Penk, pank, penk, pank,
all minn Läwe lank.

Penk, pank, penk, pank –
Schmedde sinn nit bang, gottdank.
Ovv et düster brust on stürmt –
ok et Iser wörd geformt.

Onsen Heer, dat glöv ek seeker,
well minn harde Hand nit weeker.
Penk, pank, penk, pank –
all minn Läwe lank.

Penk, pank, penk, pank –
minnem Bart es gris on lank,
minn Gesech es alt on schwart –
jong geblewen es minn Hart.

Wenn den Hamer suust on sengt,
met et Füür et danzt on sprengt.
Penk, pank, penk, pank,
all minn Läwe lank.