von Pit Martens, Kevelaer

Dem behexten Dagg

Mäj gett den Dagg an Kröcke
on necks well ow merr glöcke.
Gej leggt op sinne Padd
dann ständeg op et Gatt.

Meckt owwen Dagg Theater,
fällt alles in de Water.
Hän tärgt ow met Bedacht.
bes gej van Osel lacht.