von Pit Martens, Kevelaer

De Weltverbäterer (2)

Ek mak dat Fenster
nor de Welt fas tu.
Want dör de Kiekkas sinn Theater
ströppt de Kater.

De Weltverbäterer gonn hier
int Quaken onder.
On nimmes kann sech met öhr mäte.
Doch motte se ok well äte.