von Pit Martens, Kevelaer

De Weltverbäterer (1)

Ek mak dat Fenster
nor de Welt fas tu.
Want dör de Kiekkas
sinn Theater
ströppt de Kater.

De Weltverbäterer
gonn hier
int Quaken onder.
On nimmes
kann sech met öhr mäte.
Doch motte se
ok well äte.