von Willi Rommen Kevelaer

De örste Fittstour

Et Fruggjohr kömmt,
die Sonn die schinnt,
wej sinn niet mär te halde,
de Fitts mot ütt de Kälder rütt,
wej fange an te schalde.

De Fitts, den wört poliert, geputzt,
dat Oug well ok wat häve,
de Fittsentäss wört ok benözt,
wej putze öm et Lewe.

Dann wört de örste Tour geplant,
wej sinn ant överlägge,
off et en grote Tour soll sinn,
ett lätt an Sonn of Räge.

Van ons utt, gett et över de Höls,
dann benen dör na Twestie,
van dor ütt ja dann na de Klus,
dat es ja well et beste.

Van dor nor Walbeck es nie witt,
dat kann ow jeder sägge,
Trök gett et dann ja dört Geniel,
op moje Fittsewägge.

Wej stäcke noch bej Göpfert an,
om dor wat te vertäre,
van dor ütt gett et op Hüs opan,
de örste Tour was vör te leere.