von Pit Martens, Kevelaer

De Kiekkas

Ek mak dat
Fenster nor de Welt
faas tu.
Want dör de Kiekkas
sin Theater
ströppt de Kater.
De Weltverbäterer
gonn hier
int Quaken onder.
On nimmes kann
sech met öhr mäte.
Want alldag
gevvt et hier
et ägest Fuur te Fräte.