Deutsch

Magenschmerzen

Erläuterung

Zitat

Lebaendege Menße on Diere froat’e, on kreeg hän ok Magpin, hän koß et ni loate.

Deutsch

Gänseblümchen

Erläuterung

Heimatlied

Zitat

Dor, wor de Nirs doer’t Flackland geht, wor in dem Baend et Maisüt steht…