Deutsch

Anführer

Erläuterung

Zitat

Mar was op de Scholplätz Gewoarßel on Stritt, dann faehlden hän seeker as Baellhamer nit.

Deutsch

Besen

Erläuterung

Zitat

„Se goave mej enne Baessem in den Aerm, dän min Elise voerstelle soll. Dann moß ek dem Baessem kösse.“