Platt

Woapes

Deutsch

Waffen

Erläuterung

Zitat

Vader, pas op! De Kaels kosse Woapes häbbe!

Platt

Woars

Deutsch

Wurst (2)

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspenn

Deutsch

Wurstdorn

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspennschrobbe

Deutsch

Wurstspießsäubern

Erläuterung

Zitat

In de eike Kiß hat sej öhre Spoarpenneng legge, dij sej met Woarspennschrobbe verdint hat…