Platt

Woapes

Deutsch

Waffen

Erläuterung

Zitat

Vader, pas op! De Kaels kosse Woapes häbbe!

Platt

Woars

Deutsch

Wurst (2)

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspenn

Deutsch

Wurstdorn

Erläuterung

Zitat

Platt

Woarspennschrobbe

Deutsch

Wurstspießsäubern

Erläuterung

Zitat

In de eike Kiß hat sej öhre Spoarpenneng legge, dij sej met Woarspennschrobbe verdint hat…

Platt

wohr

Deutsch

WAHR

Erläuterung

Zitat

Platt

wohrlek

Deutsch

wahrlich

Erläuterung

Zitat

Vehdokter spöle es wohrlek ni lecht, mar hän verstond et on däj sin Plecht.

Platt

Woll

Deutsch

Wolle

Erläuterung

Zitat

Platt

Wond

Deutsch

Wunde

Erläuterung

Zitat

Wenn de Wond ok brant, den Herrgott helt oawer Lüj on Land de heilende Hand.

Platt

wonde

Deutsch

gewohnt (2)

Erläuterung

von wohnen

Zitat

Platt

Wonder

Deutsch

Wunder

Erläuterung

Zitat