Platt

widder

Deutsch

weiter

Erläuterung

Zitat

Platt

wier

Deutsch

weiter (2)

Erläuterung

Zitat

Platt

Wiese

Deutsch

Weise, der

Erläuterung

Zitat

Platt

Wiesemojer

Deutsch

Hebamme (2)

Erläuterung

Zitat

Platt

Wiewer

Deutsch

Weiber

Erläuterung

Zitat

Platt

Wiewkesvahnkrütt

Deutsch

Streifenfarn (weibl.)

Erläuterung

(Pflanze)

Zitat

Platt

Wiff

Deutsch

Weib

Erläuterung

Zitat

Hör Wiff! Minne beste Falk schoat ek dot.

Platt

Will

Deutsch

inzwischen

Erläuterung

in de Will

Zitat

In de Wil hat dem Baas de alde Pistol ütt et Kaeske gekreege.

Platt

Win

Deutsch

Wein

Erläuterung

Zitat

Platt

Windstöt

Deutsch

Windstoß

Erläuterung

Zitat

Enne Windstöt spölde met sinnen Hut Pilleposs.