Platt

Wond

Deutsch

Wunde

Erläuterung

Zitat

Wenn de Wond ok brant, den Herrgott helt oawer Lüj on Land de heilende Hand.

Platt

wonde

Deutsch

gewohnt (2)

Erläuterung

von wohnen

Zitat

Platt

Wonder

Deutsch

Wunder

Erläuterung

Zitat

Platt

wondere

Deutsch

wundern, sich

Erläuterung

Zitat

Platt

wone

Deutsch

wohnen

Erläuterung

Zitat

Platt

wonk

Deutsch

winkte

Erläuterung

Zitat

En Meiche wonk öm on säj: Komm met in en ander Land!

Platt

Wöns

Deutsch

Wunsch

Erläuterung

Zitat

En Sösterke ganz no Moders Wöns, dröm sall et naes Moder ok Hanneke heite.

Platt

wönße

Deutsch

wünschen

Erläuterung

Zitat