Platt

Trabante

Deutsch

Gesellschaft, wilde

Erläuterung

Zitat

Platt

Trabanten

Deutsch

Kinder (3)

Erläuterung

Zitat

Platt

Träckgras

Deutsch

Hirse

Erläuterung

Zitat

Platt

Träckst

Deutsch

Idee

Erläuterung

Zitat

…op dän Träckst komme…

Platt

träckt

Deutsch

zieht

Erläuterung

Zitat

Platt

Traej

Deutsch

Schritte

Erläuterung

Zitat

Platt

traeje

Deutsch

treten

Erläuterung

Zitat

Et Läve hät mej döchteg gepackt, in et Rad moß traeje de Jong.

Platt

traejt

Deutsch

tritt

Erläuterung

Zitat

En Haerek läj dor in de Patt…On onversechteg träjt hän drop, duw schlug de Stell öm voer de Kopp.

Platt

Trapp

Deutsch

Treppe

Erläuterung

Zitat

Platt

trappierde

Deutsch

erwischte

Erläuterung

Zitat