Platt

woß

Deutsch

wusste

Erläuterung

Zitat

Wän et wor on woher ass’e koam, nimand woß et te sägge.

Platt

wuj

Deutsch

wie

Erläuterung

Zitat

Platt

wuj fred

Deutsch

wie hoch hinaus

Erläuterung

Zitat

Platt

Wülder

Deutsch

Maulwurf

Erläuterung

auch: Mudwörm, Müllwörm

Zitat

Platt

wuppe

Deutsch

bekommen

Erläuterung

Zitat

Dat söjje nit wuppe – das kriegst du nicht.

Platt

Zantipp

Deutsch

Xanthippe

Erläuterung

übellauniges Weib

Zitat

Wat en Glöck, dat sej fort es. Dat was vellechs en Zantipp.

Platt

Zenthüche

Deutsch

Zündhütchen

Erläuterung

Zitat