Deutsch

wach

Platt

wacker

Erläuterung

Zitat

De Maerge hat de Heij wacker gekößt.

Deutsch

wachen

Platt

wacker (2)

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wacholder

Platt

Weikelte

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wachsen

Platt

waaße

Erläuterung

Zitat

On wenn grise Hoer op de Kopp mej waaße, dann häb ek doch jemand, mej optepaaße.

Deutsch

wächst

Platt

wäßt

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wachstuch

Platt

Waßduuk

Erläuterung

Zitat

Deutsch

Wächter

Platt

Wääker

Erläuterung

Zitat

Deutsch

wackelig

Platt

wacklech

Erläuterung

Zitat

Onseeker on wacklech es sinne Gank, de Stroate sin öm te schmal on te lank.

Deutsch

Waden

Platt

Kutte (2)

Erläuterung

Zitat