Deutsch

Anführer

Erläuterung

Zitat

Mar was op de Scholplätz Gewoarßel on Stritt, dann faehlden hän seeker as Baellhamer nit.